Home

Inleiding

Net als vorig jaar bevinden gemeenten zich in een financieel zeer onzekere periode. De verdeling van het gemeentefonds, veruit de grootste inkomstenbron van gemeenten, gaat wijzigen. De invoering staat gepland voor 2023. Het nieuwe regeerakkoord geeft vooralsnog meer financiële vragen dan antwoorden. Daar bovenop zijn de structurele effecten van de coronacrisis én de situatie in Oekraïne nog ongewis. Dit zorgt ervoor dat het financiële perspectief nog volop in beweging is, waarbij we de druk op de meerjarenbegroting zien toenemen. Deze kaderbrief is beleidsarm opgesteld, wat betekent dat alleen autonome ontwikkelingen en knelpunten inzichtelijk zijn gemaakt. Nieuwe bestuurlijke beleidsvoornemens zullen bij de formatieonderhandelingen op tafel komen en na weging van het perspectief ter besluitvorming worden voorgelegd in de Begroting 2023. Gezien het feit dat de inflatiecijfers (over 2022) op dit moment zeer fors, maar ook zeer volatiel zijn, hebben we de indexatie pro memorie (p.m.) geraamd. Deze cijfers zijn derhalve nog niet verwerkt in het meerjarenbeeld, maar hebben hier in potentie een substantieel effect op, zeker wanneer de hoge inflatiecijfers structureler van aard worden.

Meerjarenbegroting
De stand van de Begroting 2022 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kaderbrief 2023 leidt tot het volgende voorlopige meerjarenbeeld:

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Eindsaldo Begroting 2022

1.005

-3.352

-2.695

-1.849

Besluiten na vaststellen begroting 2022

-7

-37

-44

-46

Startpositie meerjarenraming 2023-2026

998

-3.389

-2.739

-1.895

Autonome ontwikkelingen

-3.272

-3.032

-2.896

-2.899

Indexeren

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Knelpunten

-1.706

-1.160

-880

-762

Dekkingsmaatregelen

8.000

8.000

8.000

p.m.

Kadernota 2023

4.020

419

1.485

-5.556

Correctie incidentele baten en lasten (indicatief)

219

672

1.303

pm

Structurele saldo 2023

4.239

1.091

2.788

-5.556

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13