Home

Mutaties

Binnen de huidige meerjarenbegroting zijn enkele knelpunten geïnventariseerd. Deze knelpunten worden als volgt in het meerjarenperspectief opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Knelpunten

2023

2024

2025

2026

1.

Regeling opkoopbescherming

-100

-100

-100

-100

2.

Groen en ruimtelijk Dordrecht

-553

-553

-553

-553

3.

Onderhoud Statenschool (Hofstraat 5)

-521

-317

-52

4.

Verkiezingen

-175

-175

-175

-175

5.

Paspoortenpiek en bevolkingsgroei

-157

85

0

66

6.

Impuls statushouders SDD

-200

-100

0/pm

0/pm

Totaal

-1.706

-1.160

-880

-762

1. Regeling opkoopbescherming
Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten de mogelijkheid gebruik te maken van de 'tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming'. Dit is een instrument dat het voor gemeenten mogelijk maakt om gebieden en woningmarktsegmenten aan te wijzen waarin het verboden is voor investeerders om goedkope en middeldure woningen te kopen van eigenaar-bewoners en deze vervolgens te verhuren. De raad heeft op 1 februari 2022 besloten deze regeling in te voeren. Hierbij is besloten het benodigde handhavingsbudget voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid structureel in de Kaderbrief 2023 op te nemen.

2. Groen en Ruimtelijk Dordrecht
De ontwikkeling met betrekking tot Groen en Ruimtelijk Dordrecht omvat een tweetal bewegingen:

Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2023

2024

2025

2026

a.

Aanbestedingsnadeel groenonderhoud

-184

-184

-184

-184

b.

Areaaluitbreiding:

- Stadsuitleg

-272

-272

-272

-272

- Herinrichting, groot onderhoud, verkeersbesluiten

-97

-97

-97

-97

Totaal

-553

-553

-553

-553

a) Aanbestedingsnadeel groenonderhoud
Door de aantrekkende markt (en marktprijzen) zijn bij de aanbestedingen van het groenonderhoud voor 2022 en verder, eind 2021, opnieuw aanbestedingsnadelen ontstaan.

b) Areaaluitbreiding
Dordrecht blijft zich ontwikkelen en hierbij wordt ook de openbare ruimte continu aangepast. Soms leidt dit tot een areaaluitbreiding voor het jaarlijks te onderhouden en te beheren areaal. De areaaluitbreidingen 2023 zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Stadsuitleg: vanwege het gunstige economische klimaat wordt nu overal in de stad gebouwd. In het areaal is dat het eerste zichtbaar bij wegen. Na de aanleg van de weg volgen zaken zoals groenaanleg en onderhoud, verlichting, speelplekken, inzameling van afval en de handhaving op leefbaarheid en veiligheid. De openbare ruimte is dan soms al enige tijd in gebruik. Een belangrijk onderdeel van de stadsuitleg betreft het beheer van de provincie overgenomen recreatiegebied Louisa- en Cannemanspolder die per 2022 in gemeentelijk eigendom is, ad € 182.000. De provincie heeft de gemeente € 3,5 miljoenbetaald als afkoopsom voor het recreatiegebied; zie ook de raadsinformatiebrief 0112339 (raadsvergadering van 21 september 2021) uit 2021 hierover. In totaal bedraagt de areaaluitbreiding naar aanleiding van stadsuitleg vanaf 2023 € 272.000.
  • Herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten: voor nieuwe projecten van deze categorie streven we naar budgettair neutrale aanpassingen van de openbare ruimte. Wanneer dat niet haalbaar is en de areaalmutatie meer bedraagt dan € 2.000, dan moet bij besluitvorming over het project vaststaan wat het effect op de kosten is voor beheer en onderhoud. Het areaal als gevolg van herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten is vanaf 2023 met € 97.000 toegenomen. De extra kosten treden voornamelijk op bij de herinrichtingen Weizigtpark/Van Baerleplantsoen, watertrappen bioscoop/Wantij en steigers en halteerplaatsen Pottenkade en Grote Appelsteiger.

3. Onderhoud Statenschool (Hofstraat 5)
De Statenschool is een rijksmonument en in beheer bij de gemeente. Conform de afspraken in de doordecentralisatie (raadsbesluit van 19 december 2017; zie RIS-dossier 2063876) wordt het eigendom en beheer van dit gebouw overgedragen aan stichting Arcade. Voorafgaand zal nog het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van het onderhoudsplan wordt het gebouw overgedragen aan stichting Arcade en worden zij verantwoordelijk voor het onderhoud.

Er is een meerjarig instandhoudingsplan gemaakt. De totale projectkosten zijn begroot op € 1,1 miljoen, verdeeld over 3 jaar. De inkomsten uit de servicekosten- verrekening met de school en de monumentensubsidie bedragen € 0,2 miljoen. Per saldo blijft er eenmalig € 0,9 miljoen over aan niet in de begroting gedekte kosten (over een periode van 3 jaar).

4. Verkiezingen
Het budget voor het organiseren van de verkiezingen is de afgelopen jaren niet langer toereikend gebleken en vertoont voor de komende verkiezingsjaren een structureel tekort van € 175.000. Dit vindt zijn oorzaak in:

  • De hogere eisen die gesteld worden aan transparantie en controles in het verkiezingsproces.
  • Hogere eisen die gesteld worden aan de toegankelijkheid van de verkiezingslocaties.
  • Kostprijsstijging van externe kosten voor inhuur personeel, huur, inrichting en ontruiming van verkiezingslocaties.
  • Hogere kosten voor vervoer en opslag van materialen.
  • Kosten voor vernietiging.
  • Hogere kosten drukwerk en verzendkosten.

5. Paspoortenpiek en bevolkingsgroei
De ontwikkeling met betrekking tot paspoortenpiek en bevolkingsgroei omvat een drietal bewegingen:

Bedragen x € 1.000

Paspoortenpiek en bevolkingsgroei

2023

2024

2025

2026

1.

Paspoortenpiek

27

-226

-247

-315

2.

Bevolkingsgroei

-144

-232

-327

-377

3.

Verhoging leges

-40

543

574

758

Totaal

-157

85

0

66

De zogenaamde 'paspoortenpiek' doet weer zijn intreden vanaf 2024. Deze pieken zijn ontstaan bij de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Hiermee nemen de aantallen aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten significant toe. Deze toename leidt tot meer leges inkomsten en tot meer inzet van capaciteit. Per saldo levert dit een positief financieel resultaat.

Daarnaast verwacht Dordrecht een verdere toename van het aantal inwoners. Deze toename leidt ook tot meer inzet bij het klantcontactcentrum en burgerzaken. De bevolkingsgroei in Dordrecht is over de periode 2015 tot en met 2021 te verwaarlozen geweest (0,2%). Echter, als uitgegaan wordt van landelijke cijfers en het rapport OCD trends gemeente Dordrecht, afgestemd op de groei-agenda 2030, is de begrote groei in inwoners vanaf 2022 significant. Deze bevolkingsgroei heeft logische wijs direct invloed op het aantal 'klanten' van het cluster Dienstverlening (Klantcontactcentrum en Burgerzaken). De benodigde uitvoeringscapaciteit om deze groei te bedienen is hier opgenomen.

6. Impuls statushouders
Op 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering (WI2021) in werking getreden voor statushouders die vanaf dat moment inburgeringsplichtig zijn en instromen. Gemeenten hebben nieuwe inburgeringstaken en ontvangen daarvoor middelen van het Rijk. Statushouders die tot 1 januari 2022 instromen vallen niet onder deze wet en worden in onze regio in belangrijke mate bediend en ondersteund in hun inburgering en participatie door de SDD, via de Impuls Statushouders. Drechtstedengemeenten dragen sinds 2017 bij aan deze impuls. De impuls staat structureel op de begroting van de SDD. Dordrecht heeft de impuls tot nu toe gefinancierd uit tijdelijke rijksmiddelen voor deze groep. In afstemming met de SDD en Drechtstedengemeenten wordt de aanpak gecontroleerd afgebouwd. Op deze wijze kunnen we de nieuwkomers die nog onder de oude (weinig effectieve) wet zijn ingestroomd gedurende hun inburgering goed op weg helpen én de impuls en financiële bijdrage afbouwen.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13