Home

Mutaties

Tussen het moment van de Begroting 2022 en het opstellen van de Kaderbrief 2023 doen zich een aantal autonome ontwikkelingen voor. Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van deze autonome ontwikkelingen:

Bedragen x € 1.000

Autonome ontwikkelingen

2023

2024

2025

2026

1.

Stedin

pm

pm

pm

pm

2.

Dividend Evides

-400

-400

-400

-400

3.

Cao 2021 -2022

-732

-732

-732

-732

4.

Decembercirculaire 2021

46

48

45

42

5.

Energie

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

6.

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering

-220

-220

-220

-220

7.

Verhoging oude GRD Begroting 2022

-924

-851

-782

-782

8.

GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid - conceptbegroting 2023

-657

-657

-657

-657

9.

GR Sociaal - conceptbegroting 2023

100

100

100

100

10.

GR Drechtwerk - conceptbegroting 2023

115

280

350

350

11.

GR Dienst Gezondheid en Jeugd - conceptbegroting 2023

pm

pm

pm

pm

12.

GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid - conceptbegroting 2023

pm

pm

pm

pm

13.

Structurele effecten jaarrekening

500

500

500

500

Totaal

-3.272

-3.032

-2.896

-2.899

1. Stedin
In het behalen van de klimaatambities/duurzaamheidsopgave van Nederland zijn de netbeheerders een belangrijke partner. Er zijn zeer forse investeringen in het netwerk nodig om dit toekomstbestendig te maken in het licht van de klimaatambities. Het jaarlijkse dividend van Stedin, dat ongeveer € 5 miljoen bedraagt, staat door de investeringen onder druk, omdat Stedin alle liquiditeit hiervoor aanwendt.

Voor het jaar 2022 hebben we in de Begroting 2022 het dividend nagenoeg geheel af geraamd. Naar verwachting zijn de dividendopbrengsten in 2023 veel lager dan begroot. Hoe groot het bedrag is dat precies wordt uitgekeerd is nog niet bekend; in de begroting 2023 komen we hierop terug. In bovenstaande tabel is deze post als p.m. post opgenomen. Het maximale bedrag waarmee de opbrengst verminderd, is € 5 miljoen. Hier moet dan bij de begroting 2023 dekking voor gevonden worden.

De keuze van Stedin om over 2022 slechts beperkt dividend uit te keren is gemaakt vooruitlopend op het afronden van de discussie hoe de rekening van de verduurzaming wordt betaald. Door het dividend te beperken komt deze rekening naar de gemeenten, terwijl de kosten het gevolg zijn van afspraken op rijksniveau. Onze lobby is erop gericht om de rekening niet eenzijdig bij de gemeenten neer te leggen, maar rechtvaardig te verdelen over de verschillende overheden en de gebruikers.

2. Dividend Evides
Op grond van het ondernemingsplan 2022 en het in 2021 ontvangen dividend van Evides is het de verwachting dat het dividend structureel met € 400.000 moet worden verlaagd. Oorzaken hiervan zijn in hoofdzaak de investeringsagenda, de sterke loon- en prijsstijgingen en de tariefregulering; in combinatie met het vasthouden aan een relatief hoge solvabiliteit. Afwijkingen blijven mogelijk en zijn bijv. afhankelijk van het tempo van opleveren van installaties; waaraan resultaat beïnvloedende investeringslasten en -opbrengsten zijn verbonden.

3. Cao 2021 – 2022
De Cao Gemeenten is eind januari 2022 definitief vastgesteld voor de jaren 2021 en 2022. Deze afgesproken cao is hoger dan waar bij de Begroting 2022 rekening mee is gehouden. Hierbij worden de afspraken financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 en verder. Voor 2022 worden de hogere kosten meegenomen in de Bestuursrapportage 2022.

4. Decembercirculaire 2021
De Decembercirculaire 2021 heeft een beperkt positief effect op het exploitatiesaldo. In de bijbehorende raadsinformatiebrief 0005689 (zie raadsvergadering van 1 februari 2022) is dit nader toegelicht.

5. Energie
Als gevolg van de stijging van de leveringstarieven voor elektriciteit en gas is sprake van hogere energielasten. Voor 2023 en verder is vanwege de onzekerheden op de energiemarkt alleen gerekend met de stijging van de leveringstarieven voor 2022. Bij deze reeks gaan we ervan uit dat de energielasten blijvend op een hoger niveau zitten. Voor de berekening van de verhoging van de energielasten is een gemiddeld percentage van 40% op de werkelijke energielasten 2021 gehanteerd. Gesloten exploitaties (parkeren, riolen) zijn niet meegenomen in de berekening. Ook de energielasten van het gemeentelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en sportaccommodaties zijn niet meegenomen, omdat de energielasten door de gebruiker worden betaald.

6. Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering voor personen-, zaak- en vermogensschade is Europees aanbesteed. Deze aanbesteding is duurder uitgevallen dan het contract. Dit komt met name door de verharding van de verzekeringsmarkt. Op dit moment zijn er nog maar weinig aanbieders voor gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook landelijke letsel- en vermogensschades van de aansprakelijkheidsverzekeringen stijgen door de veranderende wet- en regelgeving. Deze bedragen rekenen verzekeraars door in hun premies en het is niet de verwachting dat die binnen afzienbare tijd weer dalen.

7. Verhoging oude GRD Begroting 2022
De Drechtraad heeft op 7 juli 2021 de GRD-begroting 2022 en de bijbehorende gemeentelijke bijdragen vastgesteld. In het laatste kwartaal van 2021 is er een aantal ontwikkelingen geweest die aanleiding geven tot aanpassing van die gemeentelijke bijdragen. Conform de samenwerkingsovereenkomst kan een wijziging van de gemeentelijke bijdragen alleen worden doorgevoerd indien alle deelnemende gemeenten daartoe unaniem besluiten. Het betreffen hier de bijdragen voor de serviceorganisatie voor Smart Data Center, loonkosten van de gemeentelijke Belastingdienst, frictiekosten in relatie tot de uittreding van de RAV uit de DG&J en daarmee uit het SCD, ICT beveiliging, en loonkosten 2022 in verband met de nieuwe cao. Het hier genoemde bedrag is de verhoging van het gedeelte van de gemeente Dordrecht in de totale kosten van de serviceorganisatie.

8. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
Door diverse factoren ontstaat een structureel tekort in de begroting van de Veiligheidsregio. Om de basis op orde te krijgen, is een structureel bedrag van € 1,6 miljoen benodigd. Daarnaast komen er de aankomende jaren een aantal, veelal exogene ontwikkelingen op de VRZHZ af die gepaard gaan met structurele kosten van ruim € 1 miljoen. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, de vastgestelde cao 2021-2022 en de kosten om te voldoen aan eisen van informatieveiligheid. De derde component vormen gewenste innovaties en nieuw beleid zoals het Multi Intelligence Center van € 0,35 miljoen en de kosten voor een Risk Factory (nog als p.m. opgenomen, afhankelijk van businesscase).

Nadat rekening is gehouden met besparingen op bijvoorbeeld het oversluiten van de leningenportefeuille kent de begroting van de VRZHZ op basis van huidig inzicht een structureel tekort van € 2,26 miljoen. Het aandeel van Dordrecht in de basis op orde is € 464.000, in de exogene ontwikkelingen € 135.000 en in de innovaties en nieuw beleid (exclusief Risk Factory) € 58.000. Op de verhoging van de bijdrage is een zienswijze-procedure van toepassing.

9. GR Sociaal
De gemeentelijke bijdrage aan GR sociaal wordt verlaagd met € 100.000. Met name de verwachte stijging op de BUIG (inkomsten vanuit SZW naar gemeenten gerelateerd aan de bijstand) voor 2023 vormt de dekking voor niet alleen de stijgende kosten op de bijstand, maar ook voor de andere kostenstijgingen op de WMO en Participatie.

10. GR Drechtwerk
De gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk kan structureel worden verlaagd, als gevolg van een gunstig verloop van de rijkssubsidie ten opzichte van de personele kosten (en detacheringen) van Drechtwerk. De begroting 2023 en de doorkijk tot 2026 kent nog een aantal onbekende factoren zoals de effecten van de samenwerking/voeging met de SDD en de effecten van (mogelijke) cao ontwikkelingen.

11. GR Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
De (concept)begroting en eventueel daarbij behorende aanpassingen in de bijdragen zijn nog niet ontvangen.

12. GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ)
De (concept)begroting en eventueel daarbij behorende aanpassingen in de bijdragen zijn nog niet ontvangen.

13. Structurele effecten jaarrekening
De structurele effecten uit de Jaarrekening 2021 voor 2023 en verder worden verwerkt in deze kaderbrief. Dit betreft een voordeel op inkomsten OZB.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13