Home

Mutaties

Jaarlijks indexeren wij de personele budgetten, prijsgevoelige budgetten, de bijdrage aan gesubsidieerde instellingen en de bijdragen aan verbonden partijen. Normaliter wordt voor de personele budgetten een inschatting gemaakt van de cao in het volgende jaar en wordt voor de prijsgevoelige budgetten de consumentenprijsindex gehanteerd. Gezien het feit dat de inflatiecijfers (over 2022) op dit moment zeer fors, maar ook zeer volatiel zijn, geven we in dit hoofdstuk inzicht in de indices als de reguliere systematiek zou worden gevolgd. Een daadwerkelijk besluit wordt voorgelegd in de Begroting 2023. Dan zal ook duidelijker zijn wat de door het kabinet voorgestelde maatregelen doen met de daadwerkelijke inflatie over 2022.

1. Personele budgetten
De verwachte indexatie van de personele budgetten is op dit moment 2%. Hiermee kan een verwachte cao-stijging (de huidige cao loopt tot eind 2022) van 2,5% en de verwachte stijging van de pensioenpremie van 1% opgevangen worden. Daarnaast is rekening gehouden met het vervallen van de UFO-premie aan het ABP per 01-01-2023.

In de indexering is geen rekening gehouden met de thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag thuis werken. In theorie is dit uitwisselbaar met de reiskostenvergoeding. Het effect op het totaal aan vergoedingen is nog niet bekend en wordt in 2022 geëvalueerd.

2. Prijsgevoelige budgetten
Bij de berekening van de indexering van de inkoop budgetten baseren wij ons normaliter op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB). Het percentage wordt bepaald aan de hand van een benodigde correctie van de jaren 2021 en 2022 en de verwachte inflatie in 2023. Op deze manier blijven we de daadwerkelijke index volgen. De meest recente CPI gegevens (uit het Centraal Economie Plan, maart 2022) resulteren in een stijging van 6,9%. Dit percentage is opgebouwd uit een correctie van 2021 met 0,8% (van 1,9% naar 2,7%), een correctie van 2022 met 3,4% (van 1,8% naar 5,2%) en een verwachte inflatie in 2023 van 2,4%.

Deze indexatie is fors en veel hoger dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Vandaar dat er in deze kaderbrief voor wordt gekozen deze indexatie niet vast te laten stellen, maar voor te leggen bij de begroting 2023. We hopen tegen die tijd meer duidelijkheid te hebben over de ontwikkeling van de prijsindex 2022 en de compensatie vanuit het Rijk bij de Meicirculaire 2022.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat de indexatie momenteel alleen geldt voor exploitatiebudgetten en niet voor investeringen en reserves. Echter, de kosten van de investeringen of de projecten die uit reserves gedekt worden, stijgen natuurlijk wel. Willen we deze projecten of investeringen volgens de geplande kwaliteit en kwantiteit uitvoeren, dan dient er met kostenstijgingen rekening gehouden te worden. Voor de reservering Spoorzone geldt bijvoorbeeld dat met een inflatiecijfer van 6,9% er sprake is van een geldontwaarding van € 9,7 miljoen. Kijkend naar de ambitie onder de Spoorzone zal die geldontwaarding hoger zijn. Immers, de kosten in de bouw stijgen momenteel heel hard.

3. Budgetten gesubsidieerde instellingen
Bij de berekening van de loon- en prijsontwikkelingen bij gesubsidieerde instellingen gaan wij ervan uit dat de kosten van de gesubsidieerde instellingen voor 75% loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk zijn. Waarbij voor de lonen wordt uitgegaan van een verwachte gemiddelde stijging van de lonen en voor de prijzen van de CPI-index. Op basis van de bij de begroting gehanteerde indices wordt deze indexatie berekend.

4. Budgetten verbonden partijen
De budgetten voor verbonden partijen worden met het zelfde percentage verhoogd als de subsidies. Het betreft hier enkel de budgetten van verbonden partijen die niet afkomstig zijn uit specifiek geoormerkte middelen, welke een-op-een worden doorgezet. Deze specifieke budgetten volgen de hoogte van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden en eventuele bijbehorende indexatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan het budget voor bijstand. Bij de partijen waar het huidige budget volstaat om de indexatie op te vangen, wordt geen aanvullend budget opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13