Home

Perspectief

Regionale jeugdhulp
De begrote uitgaven voor jeugdhulp vanaf 2023 zijn gebaseerd op verouderde maatstaven uit 2021. Het uitgavenpatroon neemt fors toe. Dit komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2022 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) en de concept meerjarenbegroting 2023 van SOJ. Er is sprake van een hoger kostenvolume (per jeugdige) en een herzien pakket aan maatregelen om de volumegroei om te buigen.

Tegenover deze extra uitgaven staan (deels) extra rijksinkomsten voor jeugdhulp. De omvang van deze extra rijksinkomsten vanaf 2023 is op dit moment moeilijk in te schatten. Dit is vooral afhankelijk van besluitvorming door het nieuwe kabinet over de hoogte van de structurele compensatie, de door beide Kamers betwiste bezuinigingen op jeugdhulp alsook het tempo en de omvang van door te voeren ombuigingen vanuit de Landelijke Hervormingsagenda. We verwachten, dat de informatie over de extra rijksinkomsten volgt in de Meicirculaire 2022.

Tijdelijke middelen
Diverse preventieve interventies op het sociaal domein (zoals aanpak eenzaamheid, buurtwerk, jongerenwerk, sociale wijkteams) zijn gedekt door tijdelijke middelen in deze college-/raadsperiode. Als we deze interventies niet (grotendeels) continueren, komt de dienstverlening aan onze kwetsbare burgers onder druk te staan. Mogelijk leidt dit op langere termijn tot zwaardere en dus duurdere zorg. Wij adviseren om te blijven inzetten op de preventieve dienstverlening. De mate waarin is afhankelijk van het ambitieniveau van het nieuwe college c.q. raad en het financieel meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13