Home

Perspectief

Aflopende beleidswensen vorige coalitieperiode
In de coalitieperiode 2019-2022 zijn een aantal beleidswensen incidenteel, voor vier jaar, gefinancierd. In de nieuwe coalitieperiode vervallen deze incidentele middelen en zijn er (nog) geen middelen beschikbaar gesteld om deze activiteiten voor te zetten.

In de twee onderstaande tabellen zijn de beleidswensen en strategische investeringen uit het Coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen, die bij de bestuurlijke afweging meegenomen kunnen worden.

Bedragen x € 1.000

Beleidswensen Coalitieakkoord 2018-2022

2019

2020

2021

2022

Boomziekten

350

550

450

450

Klimaatbestendig aanleggen en vervangen asfalt en groen

1.100

1.100

1.100

1.100

Dordtpas

350

500

550

600

Programma Samen tegen armoede

171

171

356

356

Bibelot

138

138

138

138

Cultuur Educatie

62

62

62

62

Programmering Musea

100

100

100

100

Buslijn Essenhof (motie Kaderbrief 2019)

40

40

40

40

Hondenbelasting

150

200

250

ICT en Data voorzieningen

150

150

150

150

Participatiebestekken

240

240

240

Totaal

2.461

3.201

3.386

3.486

Bedragen x € 1.000

Strategische Investeringen (SI)-reserve (2019-2022)

Initiatieven Levendige Binnenstad

1.000

Spoorzone/Spuiboulevard

10.000

Duurzame Stad

1.000

Campusontwikkeling Leerpark

5.000

Impuls Fiets

2.000

Gratis OV 65+

2.000

Sociaal Domein: Innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

5.000

Aantrekken, stimuleren en verplaatsen van bedrijven

2.000

Impulsen sociale veiligheid

2.000

Totaal

30.000

De beleidswensen uit de Kadernota c.q. Begroting 2020-2022, die met incidentele middelen gefinancierd zijn, zijn in onderstaande tabel weergegeven. Over de voortzetting van deze beleidswensen dient ook een bestuurlijke afweging gemaakt te worden.

Bedragen x € 1.000

Beleidswensen incidenteel gefinancierd

2020

2021

2022

Initiatievenfonds

120

Schone openbare ruimte

165

80

Participatiebestekken

240

240

Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam

425

425

Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening

216

216

Uitvoeringsbudget Sociaal Pontonnier

300

300

Verbinding onderwijs arbeidsmarkt

250

250

MKB vriendelijke gemeente

100

100

Ruimtelijk economisch instrumentarium

50

50

Smart City en Smart Industry

440

195

Culturele programmering

50

50

Meer kinderen een zwemdiploma

45

45

Eenzaamheid/#jebentnietalleen

125

125

Bomenonderhoud

650

Zwerfafval (inzet na evaluatie)

480

Blauwgroene schoolpleinen

100

Parkeren mantelzorgers

155

Smart Society

200

Innovatief vervoer over water (doortrekken pilot)

100

Totaal

2.356

2.076

1.855

Lange termijn effecten corona en Oekraïne
Er is nog altijd veel onzekerheid over de langere termijn effecten van de coronacrisis. Dat geldt ook voor de zeer recente crisissituatie rondom Oekraïne. Hoewel het kabinet heeft aangegeven alle door gemeenten te maken kosten voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen te vergoeden (zoals dat voor de afgelopen twee coronajaren ook is gebeurd), is het de vraag wat de lange termijn effecten zijn van beide ontwikkelingen, en hoe die de gemeente ook financieel beïnvloedt.

Gemeentefonds
Ten aanzien van het gemeentefonds spelen er grote onzekerheden. Er is een nieuw regeerakkoord, wat momenteel financieel wordt uitgewerkt. Hierbij worden ook taakstellingen aan gemeenten opgelegd. Daarnaast is er nog een debat gaande of het totale budget van gemeenten vergroot dient te worden zodat gemeenten een stabiele basis hebben. Het is nog onzeker welke aanvullende bedragen via het gemeentefonds beschikbaar komen. Ook de systematiek van bepaling van het accres wordt nog onderzocht.

Organisatie als basis
Binnen de organisatie van de gemeente doen zich een aantal fundamentele risico's voor, die aandacht en daadkracht vragen om de gewenste ontwikkelingen binnen de gemeente niet in de weg te staan. Het gaat hierbij om het vergroten van het vertrouwen in de dienstverlening van de overheid en het verkrijgen van goede mensen.

Dienstverlening
Het functioneren van uitvoeringsorganisaties van de overheid staat landelijk in het brandpunt van de belangstelling. Dit is aangezwengeld door de toeslagenaffaire, maar inmiddels is de focus op uitvoering en met name de uitwassen in hoe desastreus regels in de praktijk voor inwoners kunnen uitpakken, verbreed. Het vertrouwen dat inwoners moeten hebben in de overheid heeft hiermee een deuk opgelopen en het is aan de overheid om dat de komende jaren te herstellen. Veel regelingen en procedures zijn ingewikkeld, ICT systemen blijken soms onvoldoende robuust en gebruiksvriendelijk en de samenwerking tussen de diverse overheidsorganisaties is nog onvoldoende. Al met al een flinke opgave voor de overheidsdienstverlening om het vertrouwen te herwinnen.

Alhoewel in Dordrecht hiertoe goede initiatieven zijn, vraagt het om een grotere ambitie op en investering in de gemeentebrede dienstverlening. Speerpunten die hierbij gelden zijn:

  • Werken vanuit een gezamenlijke visie op dienstverlening.
  • Alle dienstverlening stelt de inwoner/het bedrijf centraal. Hiertoe is de dienstverlening toegankelijk en gebruiksvriendelijk en gebruiken we begrijpelijke taal in al onze communicatie.
  • Optreden als één overheid. Zorgen voor één overheidsloket (digitaal/fysiek) en verbeterde samenwerking tussen overheidsorganisaties in ketenprocessen.
  • Zorgen voor voldoende ruimte en expertise in de uitvoering om waar nodig extra tijd en aandacht te kunnen geven en maatwerk te bieden.

Tenslotte leidt de toenemende hoeveelheid en complexiteit in de informatievoorziening, informatieveiligheid en privacy een hogere investering op functioneel beheer en bijhorende beleidscapaciteit capaciteit en ICT-kosten.

Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt van en voor stad en regio een ambitieuze aanpak om de komende jaren de juiste (hoeveelheid) mensen te werven en te selecteren, te behouden en te ontwikkelen voor alle opgaven die op ons afkomen, zoals de Agenda Dordt 2030. Dordrecht steekt graag een hand uit om met de publieke partners, en waar mogelijk met de private partners, gezamenlijk op te trekken op dit vraagstuk. Hiervoor is het nodig stad en regio stevig en aantrekkelijk te positioneren als goede en aantrekkelijke werkgever door middel van arbeidsmarktcommunicatie, de strategische ontwikkeling van werving en selectie een plek te geven, en het vergroten van de interne mobiliteit en het behoud van medewerkers binnen de regio.

Binnen de gemeente Dordrecht hebben wij daarnaast te maken met het feit dat wij bij vaste functies concurreren met aanbieders met betere arbeidsvoorwaarden. Ons aanbod steekt ongunstig af bij dat van de grotere gemeentes of ministeries. Ook binnen de overige gemeentes (100.000+ of kleiner) is een tendens merkbaar om betere arbeidsvoorwaarden (lees: hogere schaal) te bieden. Wij profiteren nu nog van het feit dat professionals herkennen dat wij een mooie baan in een complexe omgeving kunnen aanbieden. Er komt een moment dat onze aantrekkingskracht niet meer opweegt tegen de soms relatief minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Welke oplossing dan ook zal onherroepelijk leiden tot meer kosten voor Dordrecht.

Situatie rondom de No Cure No Pay bedrijven (NCNP WOZ-bezwaarschriften)
Zoals bekend adverteren commerciële bureaus naar burgers en bedrijven om de WOZ-waarde voor hun eigendom te verlagen door namens hen een bezwaarschrift in te dienen. Hieraan wordt in hoge mate gehoor gegeven. Dat betekende de afgelopen jaren een verdrievoudiging van het aantal bezwaarschriften en een aanmerkelijke toename van de beroepsschriften. Hoewel de uitkomsten van deze bezwaarschriften nauwelijks effect hebben op de belastingopbrengsten leggen zij een grote druk op de uitvoering.

Externe financiering
We willen de mogelijkheden van externe financiering en subsidie blijven benutten. We steken energie in onder andere de opgaven, projecten Groen Blauw/klimaatadaptatie, Energietransitie, Bereikbaarheid (personenvervoer over spoor/goederenvervoer c.q. over water) en Digitalisering om daar externe financiering voor te vinden. Dit zijn ook de thema's die terugkomen in de EU-fondsen. Om ervoor te zorgen dat externe financiering structureel kan bijdragen aan onze projecten, dient hier blijvend in geïnvesteerd te worden.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13