Home

Perspectief

Binnen de algemene reserves zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de stand muteert. Zo staan er bijvoorbeeld in 2022 nog onttrekkingen en stortingen begroot en moet het definitieve jaarrekeningresultaat nog verwerkt worden. Na verwerking van deze punten ontstaat het volgende ingeschatte vermogensbeeld per 1-1-2023:

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2023 (Kaderbrief 2023)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

28

25,8

Algemene reserve Grondbedrijf

30,6

Post onvoorzien

0,4

59,0

25,8

2,3

De stand van de Algemene reserve verandert onder andere door de onttrekkingen vanwege beleidswensen die zijn vastgesteld bij de Kadernota 2022 (- € 9,98 miljoen). Daarnaast worden het positieve begrotingssaldo 2022 en de ontvangst voor de Louisa- en Cannemanspolder in de reserve gestort. De risico's voor de gemeente als totaal worden hoger ingeschat doordat het positief risico op winstnemingen in 2022 van € 11 miljoen uit het risicoprofiel verdwijnt vanwege realisatie van diverse winstnemingen.

De berekeningen van de ratio kennen nog een andere belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.

Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan te nemen besluiten en verwachtingen omtrent:

  • de winstpotentie op diverse grondexploitaties vanuit het Grondbedrijf.
  • eventuele beleidswensen uit het nieuwe coalitieakkoord.
  • het structureel sluitend krijgen en houden van de meerjarenbegroting 2023-2026.
Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13