Home

Perspectief

Onder 'weerstandsvermogen' geven wij inzicht in de vermogenspositie van de gemeente Dordrecht en de hierbij behorende ratio van het weerstandsvermogen. De vermogenspositie geeft onder meer inzicht in de mogelijkheden om incidentele knelpunten te kunnen opvangen, maar ook om toekomstige beleidswensen die om incidentele dekking vragen, te kunnen honoreren. De weerstandsratio bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om niet voorziene kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven.

In de voorbereiding op de Jaarstukken 2021 werken we met de volgende standen van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio. Deze standen zijn nog aan veranderingen onderhevig.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2021

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. voorlopig rekeningresultaat)

33,2*

14,8

Algemene reserve Grondbedrijf

29,7**

Post onvoorzien

0

62,9

14,8

4,3

* Het definitieve Jaarrekeningresultaat 2021 is nog in beweging, vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de resultaten uit diverse verbonden partijen.
** De vermogenspositie van het Grondbedrijf is in deze fase nog niet bekend, omdat een aantal grondexploitaties nog niet gereed zijn.

De voorlopige weerstandsratio komt bij de (concept) Jaarstukken 2021 uit op een stand van 4,3, maar kan nog veranderen als gevolg van het definitieve jaarrekeningresultaat. De voorlopige ratio is hoger dan de met de raad afgesproken normratio van 1,0. De ratio is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand (Begroting 2022: 2,0). Dit is onder andere het gevolg van het voorlopige resultaat uit de Jaarrekening 2021, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de Algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 04/08/2022 12:42:18 met de export van 04/08/2022 09:27:13